.gitattributes 325 Bytes
Newer Older
1 2 3 4 5 6
/.gitattributes export-ignore
/.gitignore export-ignore
/.php_cs export-ignore
/.scrutinizer.yml export-ignore
/.travis.yml export-ignore
/CHANGELOG.md export-ignore
7 8
/CONTRIBUTING.md export-ignore
/UPGRADE.md export-ignore
9 10 11 12
/examples export-ignore
/phpunit.xml.dist export-ignore
/README.md export-ignore
/tests export-ignore